[Laatu] Debianin asentimen ohjetta tarkistettavaksi post-install.po 2/2

Tapio Lehtonen tale at iki.fi
Mon Marras 2 11:17:51 EEST 2006


Tämän viestin lopussa on post-install.po osa 2/2. Sitä lieneen
mukavampi lukea osoitteesta
  http://d-i.alioth.debian.org/manual/fi.i386/ch08.html

ja merkitä sitten korjaukset .po -tiedostoon.

Debianin asennusohjeen suomennoksesta

Asennusohje on nyt suomennettu .po -tiedostoista, ohjeen lukuja
vastaavat tiedostot ovat:

Tiivistelmäsivu	    bookinfo.po QA
Esipuhe		    preface.po QA
 1.Tervetuloa Debianin pariin	welcome.po QA
 2. System requirements		hardware.po QA
 3. Before Installing Debian GNU/Linux 
 4. Obtaining System Installation Media
 5. Booting the Installation System
 6. Debianin asentimen käyttö	using-d-i.po QA
 7. Asennetun Debian-järjestelmän käynnistäminen	boot-new.po
 8. Next Steps and Where to Go From Here		post-install.po
 A. Asennus-Howto  installation-howto.po
 B. Automating the Installation and Using Preseeding	preseed.po
 C. Partitioning for Debian	partitioning.po
 D. Random Bits	 random-bits.po
 E. Hallinnolliset tiedot	administrivia.po
 F. GNU yleinen lisenssi (GPL)	gpl.po

#. Tag: para
#: post-install.xml:326
#, no-c-format
msgid ""
"use options of the kernel which are not supported in the pre-supplied "
"kernels (such as high memory support)"
msgstr ""
"saadaan käyttöön ytimen valitsimet joita ei tueta valmiissa ytimissä (kuten "
"4 Gt muistin koko)"

#. Tag: para
#: post-install.xml:332
#, no-c-format
msgid "optimize the kernel by removing useless drivers to speed up boot time"
msgstr ""
"optimoidaan ydintä poistamalla ajureita joita ei käytetä käynnistymisen "
"nopeuttamiseksi"

#. Tag: para
#: post-install.xml:337
#, no-c-format
msgid "create a monolithic instead of a modularized kernel"
msgstr "tehdään staattisesti linkattu ydin eikä moduuleja käyttävä"

#. Tag: para
#: post-install.xml:342
#, no-c-format
msgid "run an updated or development kernel"
msgstr "otetaan käyttöön päivitetty ydin tai ytimen kehitysversio"

#. Tag: para
#: post-install.xml:347
#, no-c-format
msgid "learn more about linux kernels"
msgstr "opiskellaan linux-ytimestä lisää"

#. Tag: title
#: post-install.xml:356
#, no-c-format
msgid "Kernel Image Management"
msgstr "Useita asennettuja ytimiä"

#. Tag: para
#: post-install.xml:357
#, no-c-format
msgid "Don't be afraid to try compiling the kernel. It's fun and profitable."
msgstr "Ei pidä pelätä ytimen kääntämistä. Se on hauskaa ja hyödyllistä."

#. Tag: para
#: post-install.xml:361
#, fuzzy, no-c-format
msgid ""
"To compile a kernel the Debian way, you need some packages: "
"<classname>fakeroot</classname>, <classname>kernel-package</classname>, "
"<classname>linux-source-2.6</classname> and a few others which are probably "
"already installed (see <filename>/usr/share/doc/kernel-package/README.gz</"
"filename> for the complete list)."
msgstr ""
"Ytimen kääntämiseksi Debian-tavalla, on ensin asennettava muutamia "
"paketteja: <classname>fakeroot</classname>, <classname>kernel-package</"
"classname>, <phrase condition=\"classic-kpkg\"><classname>kernel-source-"
"&kernelversion;</classname> (viimeisin versio tätä kirjoitettaessa)</phrase> "
"<phrase condition=\"common-kpkg\"><classname>linux-source-2.6</classname></"
"phrase> ja muutamia muita jotka luultavasti ovat jo asennettuina (katso "
"täydellinen luettelo <filename>/usr/share/doc/kernel-package/README.gz</"
"filename>)."

#. Tag: para
#: post-install.xml:370
#, no-c-format
msgid ""
"This method will make a .deb of your kernel source, and, if you have non-"
"standard modules, make a synchronized dependent .deb of those too. It's a "
"better way to manage kernel images; <filename>/boot</filename> will hold the "
"kernel, the System.map, and a log of the active config file for the build."
msgstr ""
"Tällä tavalla ytimen lähdekoodeista kootaan .deb-paketti, ja myös "
"yhteensopiva riippuvaksi merkitty .deb ei-standardeista moduleista jos niitä "
"käytetään. Tämä on parempi tapa käyttää useita ytimiä; hakemistoon "
"<filename>/boot</filename> tallennetaan ydin, System.map ja koostamisessa "
"käytetty config-tiedosto."

#. Tag: para
#: post-install.xml:378
#, fuzzy, no-c-format
msgid ""
"Note that you don't <emphasis>have</emphasis> to compile your kernel the "
"<quote>Debian way</quote>; but we find that using the packaging system to "
"manage your kernel is actually safer and easier. In fact, you can get your "
"kernel sources right from Linus instead of <classname>linux-source-2.6</"
"classname>, yet still use the <classname>kernel-package</classname> "
"compilation method."
msgstr ""
"Huomaa, ettei ole <emphasis>pakollista</emphasis> kääntää ydintä "
"<quote>debian-tavalla</quote>; mutta mielestämme paketinhallinnan "
"käyttäminen ytimien järjestyskessä pitämiseen on itse asiassa turvallisempaa "
"ja helpompaa. Itse asiassa ytimen lähdekoodin voi noutaa suoraan Linukselta "
"eikä paketista <phrase condition=\"classic-kpkg\"><classname>kernel-source-"
"&kernelversion;</classname>,</phrase> <phrase condition=\"common-kpkg"
"\"><classname>linux-source-2.6</classname>,</phrase> ja silti kääntää ytimen "
"<classname>kernel-package</classname> -menetelmällä."

#. Tag: para
#: post-install.xml:387
#, no-c-format
msgid ""
"Note that you'll find complete documentation on using <classname>kernel-"
"package</classname> under <filename>/usr/share/doc/kernel-package</"
"filename>. This section just contains a brief tutorial."
msgstr ""
"Huomaa paketin <classname>kernel-package</classname> ohjeiden "
"kokonaisuudessaan löytyvän hakemistosta <filename>/usr/share/doc/kernel-"
"package</filename>. Tässä luvun ohjeet opastavat lyhyesti kädestä pitäen "
"ohjelman käytössä."

#. Tag: para
#: post-install.xml:394
#, fuzzy, no-c-format
msgid ""
"Hereafter, we'll assume you have free rein over your machine and will "
"extract your kernel source to somewhere in your home directory<footnote> "
"<para> There are other locations where you can extract kernel sources and "
"build your custom kernel, but this is easiest as it does not require special "
"permissions. </para> </footnote>. We'll also assume that your kernel version "
"is &kernelversion;. Make sure you are in the directory to where you want to "
"unpack the kernel sources, extract them using <userinput>tar xjf /usr/src/"
"linux-source-&kernelversion;.tar.bz2</userinput> and change to the directory "
"<filename>linux-source-&kernelversion;</filename> that will have been "
"created."
msgstr ""
"Tästä eteenpäin oletetaan käyttäjän voivan tehdä koneellaan mitä vain ja "
"puretaan ytimen lähdekoodit kotihakemiston alle<footnote> <para> Ytimen "
"lähdekoodit voi purkaa muuallekin ja kääntää muokatun ytimen, mutta "
"kotihakemisto on yksinkertaisin koska ei tarvita erikoisoikeuksia. </para></"
"footnote>. Myöskin oletetaan ytimen version olevan &kernelversion;. Varmistu "
"työhakemiston olevan hakemisto johon ytimen lähdekoodit puretaan, ja pura ne "
"komennolla <phrase condition=\"classic-kpkg\"><userinput>tar xjf /usr/src/"
"kernel-source-&kernelversion;.tar.bz2</userinput></phrase> <phrase condition="
"\"common-kpkg\"><userinput>tar xjf /usr/src/linux-source-&kernelversion;.tar."
"bz2</userinput></phrase> ja vaihda työhakemistoksi <phrase condition="
"\"classic-kpkg\"><filename>kernel-source-&kernelversion;</filename></phrase> "
"<phrase condition=\"common-kpkg\"><filename>linux-source-&kernelversion;</"
"filename></phrase> jonka komento teki."

#. Tag: para
#: post-install.xml:414
#, no-c-format
msgid ""
"Now, you can configure your kernel. Run <userinput>make xconfig</userinput> "
"if X11 is installed, configured and being run; run <userinput>make "
"menuconfig</userinput> otherwise (you'll need <classname>libncurses5-dev</"
"classname> installed). Take the time to read the online help and choose "
"carefully. When in doubt, it is typically better to include the device "
"driver (the software which manages hardware peripherals, such as Ethernet "
"cards, SCSI controllers, and so on) you are unsure about. Be careful: other "
"options, not related to a specific hardware, should be left at the default "
"value if you do not understand them. Do not forget to select <quote>Kernel "
"module loader</quote> in <quote>Loadable module support</quote> (it is not "
"selected by default). If not included, your Debian installation will "
"experience problems."
msgstr ""
"Nyt on tehtävä ytimen asetukset. Komenna <userinput>make xconfig</userinput> "
"jos X11:n asetukset on tehty, se on asennettu ja käynnissä; muussa "
"tapauksessa komenna <userinput>make menuconfig</userinput> "
"(<classname>libncurses5-dev</classname> on oltava asennettuna). Lue "
"käytönaikaiset ohjeet ajan kanssa ja valitse huolellisesti. Jos et ole "
"varma, yleensä parempi ottaa mukaan laiteajuri (ohjelma joka huolehtii "
"oheislaitteista kuiten verkkokorteista, SCSI-ohjaimista ja niin edelleen). "
"On oltava varovainen: valitsimet jotka eivät liity johonkin tiettyyn "
"laitteeseen on parasta jättää oletusarvoonsa jos et ymmärrä niitä. Älä "
"unohda valita <quote>Kernel module loader</quote> valikosta <quote>Loadable "
"module support</quote> (se ei ole valittuna oletusarvona). Jos sitä ei oteta "
"mukaan, Debian-asennus kohtaa pulmia."

#. Tag: para
#: post-install.xml:429
#, no-c-format
msgid ""
"Clean the source tree and reset the <classname>kernel-package</classname> "
"parameters. To do that, do <userinput>make-kpkg clean</userinput>."
msgstr ""
"Siivoa lähdekoodipuu ja nollaa sovelluksen <classname>kernel-package</"
"classname>  parametrit. Tämä tehdään komennolla <userinput>make-kpkg clean</"
"userinput>."

#. Tag: para
#: post-install.xml:434
#, no-c-format
msgid ""
"Now, compile the kernel: <userinput>fakeroot make-kpkg --initrd --"
"revision=custom.1.0 kernel_image</userinput>. The version number of "
"<quote>1.0</quote> can be changed at will; this is just a version number "
"that you will use to track your kernel builds. Likewise, you can put any "
"word you like in place of <quote>custom</quote> (e.g., a host name). Kernel "
"compilation may take quite a while, depending on the power of your machine."
msgstr ""
"Nyt käännetään ydin komennolla <userinput>fakeroot make-kpkg --initrd --"
"revision=custom.1.0 kernel_image</userinput>. Versionumeron <quote>1.0</"
"quote> voi muuttaa mieleisekseen; sitä käytetään vain ytimen koosteiden "
"versioiden nimeämiseen. Myöskin <quote>custom</quote> tilalle voi kirjoittaa "
"minkä tahansa sanan (esim. konenimen). Ytimen kääntäminen voi kestää hyvän "
"tovin, riippuen kääntävän tietokoneen nopeudesta."

#. Tag: para
#: post-install.xml:444
#, fuzzy, no-c-format
msgid ""
"Once the compilation is complete, you can install your custom kernel like "
"any package. As root, do <userinput>dpkg -i ../linux-image-&kernelversion;-"
"<replaceable>subarchitecture</replaceable>_custom.1.0_&architecture;.deb</"
"userinput>. The <replaceable>subarchitecture</replaceable> part is an "
"optional sub-architecture, <phrase arch=\"i386\"> such as <quote>686</"
"quote>, </phrase> depending on what kernel options you set. <userinput>dpkg -"
"i</userinput> will install the kernel, along with some other nice supporting "
"files. For instance, the <filename>System.map</filename> will be properly "
"installed (helpful for debugging kernel problems), and <filename>/boot/"
"config-&kernelversion;</filename> will be installed, containing your current "
"configuration set. Your new kernel package is also clever enough to "
"automatically update your boot loader to use the new kernel. If you have "
"created a modules package, you'll need to install that package as well."
msgstr ""
" Kun käännös on valmis, oma ydin voidaan asentaa kuten mikä tahansa paketti. "
"Pääkäyttäjänä komennetaan <phrase condition=\"classic-kpkg\"> "
"<userinput>dpkg -i ../kernel-image-&kernelversion;-"
"<replaceable>subarchitecture</replaceable>_custom.1.0_&architecture;.deb</"
"userinput>. </phrase> <phrase condition=\"common-kpkg\"> <userinput>dpkg -"
"i ../linux-image-&kernelversion;-<replaceable>subarchitecture</"
"replaceable>_custom.1.0_&architecture;.deb</userinput>. </phrase> Kohta "
"<replaceable>subarchitecture</replaceable> on valinnainen arkkitehtuurin "
"muunnos, <phrase arch=\"i386\"> kuten <quote>686</quote>, </phrase> riippuen "
"käytetyistä ytimen valinnoista. Komento <userinput>dpkg -i</userinput> "
"asentaa ytimen ja muutamia kivoja aputiedostoja. Esimerkiksi tiedosto "
"<filename>System.map</filename> asennetaan kuten pitää (se auttaa ytimen "
"vikojen jäljityksessä), asennetaan myös tiedosto <filename>/boot/config-"
"&kernelversion;</filename> jossa on käytetyt ytimen asetukset. Uusi ytimen "
"asennuspaketti on myöskin niin fiksu, että se automaattisesti päivittää "
"käynnistyslataimen käyttämään uutta ydintä. Jos on tehty moduulien paketti, "
"<phrase condition=\"classic-kpkg\">esim. jos on käytössä PCMCIA,</phrase> on "
"sekin muistettava asentaa."

#. Tag: para
#: post-install.xml:464
#, no-c-format
msgid ""
"It is time to reboot the system: read carefully any warning that the above "
"step may have produced, then <userinput>shutdown -r now</userinput>."
msgstr ""
"Nyt on aika tehdä uudelleenkäynnistys: yllä tehtyjen toimenpiteiden "
"mahdollisesti näyttämät varoitukset on syytä lukea huolella, sitten tehdään "
"<userinput>shutdown -r now</userinput>."

#. Tag: para
#: post-install.xml:469
#, no-c-format
msgid ""
"For more information on Debian kernels and kernel compilation, see the "
"<ulink url=\"&url-kernel-handbook;\">Debian Linux Kernel Handbook</ulink>. "
"For more information on <classname>kernel-package</classname>, read the fine "
"documentation in <filename>/usr/share/doc/kernel-package</filename>."
msgstr ""
"Lisätietoja Debianin ytimistä ja ytimen kääntämisestä kertoo <ulink url="
"\"&url-kernel-handbook;\">Debian Linux Kernel Handbook</ulink>. Tarvittaessa "
"lisää tietoa sovelluksesta <classname>kernel-package</classname>, luetaan "
"hienot ohjeet hakemistosta <filename>/usr/share/doc/kernel-package</"
"filename>."

#. Tag: title
#: post-install.xml:485
#, no-c-format
msgid "Recovering a Broken System"
msgstr "Hajonneen järjestelmän korjaaminen"

#. Tag: para
#: post-install.xml:486
#, no-c-format
msgid ""
"Sometimes, things go wrong, and the system you've carefully installed is no "
"longer bootable. Perhaps the boot loader configuration broke while trying "
"out a change, or perhaps a new kernel you installed won't boot, or perhaps "
"cosmic rays hit your disk and flipped a bit in <filename>/sbin/init</"
"filename>. Regardless of the cause, you'll need to have a system to work "
"from while you fix it, and rescue mode can be useful for this."
msgstr ""
"Joskus jotain menee pieleen ja huolella asennettu järjestelmä ei enää "
"käynnistykään. Ehkä käynnistyslataimen asetukset menivät rikki kokeiltaessa "
"muuttaa jotain, tai ehkä uusi asennettu ydin ei käynnisty, tai ehkä kosmiset "
"säteet osuivat kiintolevyyn ja muuttivat bitin tiedostossa <filename>/sbin/"
"init</filename>. Oli miten oli, korjaamiseen tarvitaan toimiva järjestelmä "
"ja pelastustila voi olla siihen omiaan."

#. Tag: para
#: post-install.xml:496
#, no-c-format
msgid ""
"To access rescue mode, type <userinput>rescue</userinput> at the "
"<prompt>boot:</prompt> prompt, or boot with the <userinput>rescue/"
"enable=true</userinput> boot parameter. You'll be shown the first few "
"screens of the installer, with a note in the corner of the display to "
"indicate that this is rescue mode, not a full installation. Don't worry, "
"your system is not about to be overwritten! Rescue mode simply takes "
"advantage of the hardware detection facilities available in the installer to "
"ensure that your disks, network devices, and so on are available to you "
"while repairing your system."
msgstr ""
"Pelastustilaan pääsee kirjoittamalla <userinput>rescue</userinput> "
"<prompt>boot:</prompt> -kehotteeseen, tai käynnistämällä <userinput>rescue/"
"enable=true</userinput> käynnistysparametrilla. Asennin näyttää muutaman  "
"ensimmäisistä ruuduistaan, näytön nurkassa on huomautus kyseessä olevan "
"pelastustila eikä asennus. Ei tarvitse pelätä pelastustilan tuhoavan "
"asennetun järjestelmän! Pelastustila vain hyödyntää asentimen "
"laitetunnistusta varmistamaan levyjen, verkkoliitäntöjen ja niin edelleen "
"olevan käytettävissä kun järjestelmää korjataan."

#. Tag: para
#: post-install.xml:511
#, no-c-format
msgid ""
"Instead of the partitioning tool, you should now be presented with a list of "
"the partitions on your system, and asked to select one of them. Normally, "
"you should select the partition containing the root file system that you "
"need to repair. You may select partitions on RAID and LVM devices as well as "
"those created directly on disks."
msgstr ""
"Nyt pitäisi näkyviin tulla osiointisovelluksen sijaan luettelo järjestelmän "
"levyosioista, ja kehote valita niistä yksi. Tavallisesti pitää valita osio "
"jossa on korjattava juuritiedostojärjestelmä. Voidaan valita sekä RAID ja "
"LVM-laitteille että suoraan levylle tehtyjä osioita."

#. Tag: para
#: post-install.xml:519
#, no-c-format
msgid ""
"If possible, the installer will now present you with a shell prompt in the "
"file system you selected, which you can use to perform any necessary "
"repairs. <phrase arch=\"x86\"> For example, if you need to reinstall the "
"GRUB boot loader into the master boot record of the first hard disk, you "
"could enter the command <userinput>grub-install '(hd0)'</userinput> to do "
"so. </phrase>"
msgstr ""
"Mikäli mahdollista, asennin käynnistää komentotulkin korjattava "
"tiedostojärjestelmä työhakemistona, kehotteeseen kirjoitetuilla komennoilla "
"voi korjata tiedostojärjestelmää. <phrase arch=\"x86\"> Jos esimerkiksi "
"käynnistyslatain GRUB on asennettava uudelleen ensimmäisen kiintolevyn "
"pääkäynnistyslohkoon, voidaan se tehdä komennolla <userinput>grub-install "
"'(hd0)'</userinput>. </phrase>"

#. Tag: para
#: post-install.xml:531
#, no-c-format
msgid ""
"If the installer cannot run a usable shell in the root file system you "
"selected, perhaps because the file system is corrupt, then it will issue a "
"warning and offer to give you a shell in the installer environment instead. "
"You may not have as many tools available in this environment, but they will "
"often be enough to repair your system anyway. The root file system you "
"selected will be mounted on the <filename>/target</filename> directory."
msgstr ""
"Jos asennin ei voi käynnistää käyttökelpoista komentotulkkia valitussa "
"juuritiedostojärjestelmässä, ehkäpä koska tiedostojärjestelmä on rikki, "
"asennin näyttää varoituksen ja tarjoutuu sen sijaan käynnistämään "
"komentotulkin asentimen ympäristössä. Tässä ympäristössä ei ehkä ole "
"saatavilla yhtä paljon työkaluja, mutta useinkin riittävästi korjauksien "
"tekemiseen. Valittu juuritiedostojärjestelmä on liitetty hakemistoon "
"<filename>/target</filename>."

#. Tag: para
#: post-install.xml:540
#, no-c-format
msgid "In either case, after you exit the shell, the system will reboot."
msgstr ""
"Kummassakin tapauksessa järjestelmä käynnistyy uudelleen kun komentotulkista "
"poistutaan."

#. Tag: para
#: post-install.xml:544
#, no-c-format
msgid ""
"Finally, note that repairing broken systems can be difficult, and this "
"manual does not attempt to go into all the things that might have gone wrong "
"or how to fix them. If you have problems, consult an expert."
msgstr ""
"Lopuksi, huomaa että rikkoontuneen järjestelmän korjaaminen saattaa olla "
"vaikeaa, eikä tämä ohje yritä kertoa kaikkia mahdollisia vikoja eikä niiden "
"korjaamista. Jos pulmia ilmenee, pyydä asiantuntija-apua."


-- 
Tapio Lehtonen
tapio.lehtonen at iki.fi
http://www.iki.fi/tapio.lehtonen
-------------- seuraava osa --------------
Ei-tekstimuotoinen liite on poistettu...
Nimi: ei saatavilla
Tyyppi: application/pgp-signature
Koko: 189 bytes
Kuvaus: Digital signature
Url : http://lokalisointi.org/pipermail/laatu/attachments/20061002/4fc5bbad/attachment.pgp